صفحه نخست

فيلم كوتاه از دكتر هلاكويي درباره تربيت

روشهاي تعليم و تربيت و پرورش مهمترين نقش را در اينده اجتماعي و شخصي يك فرد بازي مي كند مي تواند يك انسان را به انواع بيماريهاي رواني مبتلا كند يا سبب شكوفايي استعدادهاي او بشود .
وارد كردن سلايق و باورهاي شخصي و خودخواهانه و گاه بيمارگونه زندگي هر انساني را در مخاطره قرار مي دهد . امروزه متخصصين تعليم و تربيت روشهاي علمي و اطلاعات فراواني در اختيار گذاشته اند كه دوران گذشته فاقد چنين امكاناتي بوده و دليل و اجباري وجود ندارد كه ما همچنان تسليم ناداني و ناگاهي باشيم .

قسمتي از سي دي هاي تعليم و تربيت كودكان و نوجوانان از دكتر فرهنگ هلاكويي

“چگونه عزت نفس خود را تقويت كنيم”

 • در بي تفاوتي و بي فكري خود انديشه كنيد حتي اگر برايتان مشكل باشد .
 • آگاهي لازم را پيدا كنيد حتي اگر منجر به مجادله در برابر ضمير ناآگاه شما بشود .
 • در برابر مسائل ابهام آميز نكات واضح ومبرهني انتخاب كنيد اگرچه به آساني بدست نيايند .
 • بجاي دوري جستن از حقيقت، براي حقيقت احترام قائل شويد حتي اگر نيل به آن دردناك باشد .
 • بجاي مردود شناختن حقيقت، به حقيقت و راستي احترام بگذاريد .
 • بجاي چشم اميد داشتن به ديگران، اتكا به خود و كف نفس را انتخاب كنيد .
 • بجاي بي ارادگي در تعيين موقعيت خودتان خط مشي موثري اختياركنيد .
 • در برابر بي ارادگي عكس آن را انتخاب كنيد يعني داراي عزم راسخي باشيد و قبول ريسك كنيد حتي اگر آميخته با ترس باشد .
 • بجاي نادرستي و كج روي، صداقت و امانت را پيشه كنيد .
 • بجاي خلوت گزيني و انزوا در عالم وهم و خيال، مسئوليت را قبول كرده و بپذيريد .
 • از مردمان پرهيز نكنيد و بجاي آن يك زندگي اجتماعي داشته باشيد .
 • در شناخت اشتباهات خود عناد و لجاجت بخرج ندهيد بلكه به درك آن اشتياق نشان داده و در رفع آن بكوشيد .
 • در برابر عقايد نامقول و عدم اطلاع از كنه مطالب، هميشه منطقي فكر كنيد .

يكي از مهمترين نكاتي كه مربوط به يك زندگي آگاهانه مي شود همانا استقلال فكري و اتكا به خود است . يك فرد نمي تواند با افكار و سلايق ديگران زندگي كند . مي توان از سايرين چيزهايي آموخت ولي كسب اطلاعات و معلومات واقعي مستلزم فهم و درك خود ماست نه تقليد و تكرار صرف از ديگران .
استقلال فكري و اتكا به خود از صفات برجسته و حسنه و ثمر بخش به شمار مي روند . اغلب مردم چنين تصور مي كنند كه تفكر همان تكرار عقايد ديگران است و نه تفكر حقيقي خود انسان .
ما هر چه بيشتر با ضمير اگاه زندگي كنيم به همان نسبت به خود متكي و مومن شده و براي خويش ارزش و منزلت قايل مي شويم . هر چه بيشتر به خود احترام بگذاريم طبيعتا احسان مي كنيم كه با ضمير آگاه زندگي مي كنيم . اين ارتباط به وجود آورنده تمام رفتارهاي ماست كه از شرافت نفس ما حمايت كرده و آن را تقويت مي كند .

نكات بالا برگرفته از از كتاب پرمايه ي ” چگونه عزت نفس خود را تقويت كنيم ” به نويسندگي دكتر ناتانيل براندن بزرگترين متخصص در زمينه ي حرمت نفس است . با تهيه اين كتاب مي توانيد از نبوغ نويسنده بهره برده و با روش اصولي و علمي با تكيه بر واقعيات زندگي درباره آنچه كه بايد در مورد حرمت نفس و احساس شايستگي خود بدانيد، در اين كتاب بياموزيد .

ترجمه شده توسط : چاپ و تبلیغات