FacebookmailRSS

قسمتی از سی دی های تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از دکتر فرهنگ هلاکویی

درباره ی زندگی آگاهانه در برابر زندگی ناآگاهانه به نکات زیر توجه کنید .

 • در بی تفاوتی و بی فکری خود اندیشه کنید حتی اگر برایتان مشکل باشد .
 • آگاهی لازم را پیدا کنید حتی اگر منجر به مجادله در برابر ضمیر ناآگاه شما بشود .
 • در برابر مسائل ابهام آمیز نکات واضح ومبرهنی انتخاب کنید اگرچه به آسانی بدست نیایند .
 • بجای دوری جستن از حقیقت، برای حقیقت احترام قائل شوید حتی اگر نیل به آن دردناک باشد .
 • بجای مردود شناختن حقیقت، به حقیقت و راستی احترام بگذارید .
 • بجای چشم امید داشتن به دیگران، اتکا به خود و کف نفس را انتخاب کنید .
 • بجای بی ارادگی در تعیین موقعیت خودتان خط مشی موثری اختیارکنید .
 • در برابر بی ارادگی عکس آن را انتخاب کنید یعنی دارای عزم راسخی باشید و قبول ریسک کنید حتی اگر آمیخته با ترس باشد .
 • بجای نادرستی و کج روی، صداقت و امانت را پیشه کنید .
 • بجای خلوت گزینی و انزوا در عالم وهم و خیال، مسئولیت را قبول کرده و بپذیرید .
 • از مردمان پرهیز نکنید و بجای آن یک زندگی اجتماعی داشته باشید .
 • در شناخت اشتباهات خود عناد و لجاجت بخرج ندهید بلکه به درک آن اشتیاق نشان داده و در رفع آن بکوشید .
 • در برابر عقاید نامقول و عدم اطلاع از کنه مطالب، همیشه منطقی فکر کنید .

یکی از مهمترین نکاتی که مربوط به یک زندگی آگاهانه می شود همانا استقلال فکری و اتکا به خود است . یک فرد نمی تواند با افکار و سلایق دیگران زندگی کند . می توان از سایرین چیزهایی آموخت ولی کسب اطلاعات و معلومات واقعی مستلزم فهم و درک خود ماست نه تقلید و تکرار صرف از دیگران .
استقلال فکری و اتکا به خود از صفات برجسته و حسنه و ثمر بخش به شمار می روند . اغلب مردم چنین تصور می کنند که تفکر همان تکرار عقاید دیگران است و نه تفکر حقیقی خود انسان .
ما هر چه بیشتر با ضمیر اگاه زندگی کنیم به همان نسبت به خود متکی و مومن شده و برای خویش ارزش و منزلت قایل می شویم . هر چه بیشتر به خود احترام بگذاریم طبیعتا احسان می کنیم که با ضمیر آگاه زندگی می کنیم . این ارتباط به وجود آورنده تمام رفتارهای ماست که از شرافت نفس ما حمایت کرده و آن را تقویت می کند .

نکات بالا برگرفته از از کتاب پرمایه ی ” چگونه عزت نفس خود را تقویت کنیم ” به نویسندگی دکتر ناتانیل براندن بزرگترین متخصص در زمینه ی حرمت نفس است . با تهیه این کتاب می توانید از نبوغ نویسنده بهره برده و با روش اصولی و علمی با تکیه بر واقعیات زندگی درباره آنچه که باید در مورد حرمت نفس و احساس شایستگی خود بدانید، در این کتاب بیاموزید .